bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

           Dla właściwego wywiązania się z realizowanych przez naszą placówkę zadań, niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Państwa i Państwa dzieci. Konieczność ich podania wynika z obowiązujących regulacji prawnych. Zbieramy tylko te dane, do przetwarzania których obligują nas przepisy prawa oświatowego. Zapewniamy, że placówka nasza należycie chroni Państwa prywatność, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów i wdrażając procedury mające na celu bezpieczeństwo danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy:

• administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi ul. Wojciecha Kilara 3/5, 91-335 Łódź, reprezentowana przez dyrektora;

• w celu jak najlepszej ochrony Państwa danych placówka powołała inspektora ochrony danych, którym jest Jacek Metrycki. W razie jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń bądź wątpliwości jest on dla Państwa dostępny pod nr tel. 514 128 920 lub adresem email:
rodo@zss.elodz.edu.pl . Zachęcamy do kontaktu;

• przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie, na podstawie przepisów prawa i w celach określonych w tychże przepisach. Aktami prawnymi regulującymi te kwestie są:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), art. 6 ust. 1 lit.c
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi;

• Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym do tego instytucjom
i organom, na podstawie odpowiednich przepisów. Dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń, operatorom poczty elektronicznej itp.;

• Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres określony w przepisach, w tym przepisach dotyczących archiwizacji.

• w przypadkach nie uregulowanych przepisami, dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Zgoda taka ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie nie spowoduje żadnych negatywnych skutków dla Państwa i Państwa dzieci. Pamiętajcie Państwo, że wyrażoną zgodę wolno wam w każdej chwili wycofać. Należy
w tym celu skontaktować się z wychowawcą, dyrekcją szkoły lub inspektorem ochrony danych, bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków, ale też nie działa wstecz.

• macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, a także do sprostowania, jeśli są błędne lub nieaktualne

• macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Najlepiej zrobić to korzystając z narzędzi dostępnych na stronie www.uodo.gov.plOpublikował: Dariusz Robak
Publikacja dnia: 05.04.2022
Podpisał: Andrzej Żelasko
Dokument z dnia: 29.05.2018
Dokument oglądany razy: 850